sahypa_head_bg

Poliwinil hlorid rezin

PVC goýmalary
PVC köpugurly, çydamly, elýeterli we gündelik durmuşda duş gelýän köp sanly programma üçin ulanylýan plastmassa materialdyr.
PVX nähili ulanylýar?
Poliwinil hlorid (PVC) dünýäde iň köp ulanylýan plastmassadyr.Poliwinil hlorid rezininiň dünýäde ulanylyşy ýylda 40 million tonnadan geçýär we isleg artýar.Bütin dünýäde PVX ulanylyşy ösýän ýurtlarda has ýokary ösüş depgini bilen ýylda ortaça 3% ösýär.
Örän köp taraplylygy sebäpli, PVC gündelik durmuşymyzy belli bir derejede ösdürýän tükeniksiz önümlerde bolýar.
PVX näme üçin ulanylýar?
PVX programmalarynyň dürlüligi hyýallary kynlaşdyrýar.Gündelik durmuşda olar daş-töweregimizde: gurluşyk profilleri, lukmançylyk enjamlary, üçek membranalary, kredit kartoçkalary, çagalar oýunjaklary we suw we gaz turbalary.Beýleki materiallaryň köpüsi beýle köp taraply ýa-da şeýle talaplary ýerine ýetirip bilýär.Şeýlelik bilen, PVC döredijiligi we täzeligi ösdürýär, her gün täze mümkinçilikleri döredýär.
Näme üçin PVX ulanmaly?
Diňe PVC önümleri durmuşy has ygtybarly edýär, rahatlyk we şatlyk getirýär, tebigy baýlyklary tygşytlamaga we howanyň üýtgemegine garşy göreşmäge kömek edýär.Iň oňat çykdajy öndürijiligi sebäpli, PVC ähli girdeji derejesindäki adamlara önümlerine girmäge mümkinçilik berýär.
PVC has ygtybarly dünýä nähili goşant goşýar?
PVC bilen howpsuzlygyň baglanyşmagynyň köp sebäbi bar.Deňi-taýy bolmadyk tehniki aýratynlyklar sebäpli PVC ömri halas ediji we bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamlary üçin iň köp ulanylýan materialdyr.Mysal üçin, PVX lukmançylyk turbalary çişmeýär ýa-da döwülmeýär we sterilizasiýa etmek aňsat.PVC-iň ýangyna garşylygy sebäpli, PVC bilen örtülen simler we kabeller ölüm howply elektrik hadysalarynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, PVC güýçli materialdyr.Awtoulag böleklerinde ulanylýan PVC, heläkçilik bolan ýagdaýynda şikes ýetmek howpuny azaltmaga kömek edýär.
PVX tebigy baýlyklary tygşytlamaga we howanyň üýtgemegine garşy nähili kömek edýär?
PVC içerde pes uglerodly material bolup, beýleki materiallara garanyňda az energiýa sarp edýär we iň möhümi, gaýtadan işlemek aňsat.
PVX önümleriniň köpüsi hem uzak dowam edýär we iň az tehniki hyzmaty we abatlamagy talap edýär.Mysal üçin, PVX suw we lagym turbalarynyň hyzmat ediş möhleti 100 ýyldan gowrak.
Estetika hakda näme?
Ajaýyp funksional we daşky gurşaw öndürijiligi, PVX-iň hödürleýän zatlarynyň hemmesi däl.Suratkeşler gözellikde we estetikada ajaýyp rol oýnaýandygy üçin onlarça ýyl bäri PVC-ni giňden ulanýarlar.Moda, mebel we ýapyk we açyk aksessuarlaryň ähli görnüşlerinde, PVC göze görnüp duran we düýpli amaly we dizaýn mümkinçiliklerini açýar.Gysgaça aýdanymyzda, PVC bize has gowy, baý we, belki-de has owadan durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýär.


Iş wagty: Apr-01-2021