sahypa_head_bg

Biz hakda

Biz hakda

“Shijiazhuang Yeyuan Chemical Technology Co., Ltd.” halkara derejesinde işjeň himiýa söwda kompaniýasydyr.Jinzhou, Şijiazhuang amatly transport we owadan gurşaw bilen ýerleşýär.

Biziň kompaniýamyz

Ösüş

2009-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýa dürli himiki çig mallary satmagy, gaýtadan işlemegi, gaplamagy we saklamagy üpjün edip, yzygiderli ösýär.Himiki önümler üçin çig mal satmakda we hyzmat etmekde ýöriteleşýäris.

20200302151048
20200302151034

ÖNÜMLER

Esasy önümler poliwinil alkogoly (PVA), VAE losyony, üýtgedip bolýan lateks tozy (RDP), gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), karboksimetil sellýuloza (CMC), polýanion sellýuloza (PAC), PVC rezin (PVC) we ş.m.

LABORATORI .A

Içerki laboratoriýamyzda dürli çeşmelerden materiallaryň hiline baha bermek üçin analizler edýäris.
Eltip bermek öz islegiňiz boýunça gaplanylýar;Omörite gaplama, uly sumkalar, sekizburç gutular ýa-da 25 kg halta.

Gatnaşyk

Himiki serişdeler (çig mal) boýunça halkara söwda kompaniýasy hökmünde dünýä müşderileriniň zerurlyklaryna düşünýäris we söwda potensialyny bilelikde tapmak we ynamdar iş gatnaşyklaryny gurmak üçin bäsdeş we aç-açan bahalary üpjün edýäris.

barlaghana
84820C82BAE351CA8BF92B362C74CF9E
meýdany

Ammar sebiti

4000 

satuw

2018-nji ýylda satylan göwrüm (TON)

16000

girdeji

SATYLAR DÖWLETI (100 MILION YUAN)

1.9

Hyzmatymyz

Dereje

ISO 9001- 2015 to akkreditlenen we ýokary hilli gözegçilik işine eýe bolan hil ulgamy bilen goldanýan, önümçiligimizde gabat gelýän hyzmat derejelerini hödürleýäris.

Esasy

“Yeyuan” himiýa senagaty, müşderilere esas hökmünde hyzmat etmegi, müşderileriň üznüksiz isleglerini kanagatlandyrmagy, müşderilere çykdajylary azaltmaga we iň oňat hilli, hyzmat we bäsdeşlik bahasyny üpjün etmäge borçlanýar.

Korporatiw medeniýet

Müşderilere üns beriň - müşderiler üçin yzygiderli baha döredip, kompaniýanyň bahasyna düşüniň
Müşderiler üçin gymmatlyk döretmegiň düýp manysy, müşderilere taslamalaryň göwnejaý durmuşa geçirilmegine kömek etmek, müşderilere maýa goýum çykdajylaryny çalt öwezini dolmak we müşderileri üstünlikli etmekdir.Şol bir wagtyň özünde, degişli girdeji gözläň we kompaniýanyň ýerlikli ösüşine düşüniň.

Zähmet çekmegi dowam etdiriň - müşderiler üçin mümkinçilik dörediň
Önümleriň taslama has gowy uýgunlaşmagy üçin müşderiler köp gezek özleşdirmeli;Käwagt hakykatdanam köp kynçylyklar bolýar.Shijiazhuang Yeyuan himiki, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we mümkin däl ýaly görünýän maksatlary täsirli we ýerlikli çözgütlere öwürmek üçin elinden gelenini etmegi wada berýär.Shijiazhuang Yeyuan himiki, müşderi taslamalarynyň göwnejaý ösmegi üçin elinden gelenini edýär.Kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin tehnologiki innowasiýalary we hyzmaty gowulandyrmagy yzygiderli amala aşyryň.

Üznüksiz tehnologiki innowasiýa we hyzmaty gowulandyrmak arkaly kompaniýanyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak
“Shijiazhuang Yeyuan Chemical Co., Ltd.”, müşderileriň isleglerine esaslanýan, önümleriň we tehnologiýalaryň yzygiderli ösmegi bilen baglanyşykly önümlerimiziň ulanylyş derejesini yzygiderli ýokarlandyrýan kompaniýa we laboratoriýa tehnikine esaslanýar.Şol bir wagtyň özünde, “Shijiazhuang Yeyuan” himiki kärhanasy işgärleri şahsy tälimini yzygiderli ýokarlandyrmak we hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygy gowulandyrmak üçin işgärleri yzygiderli taýýarlaýar we hyzmatdaşlar bilen tehniki ýygnaklary geçirýär.Bu amalyň üsti bilen, “Shijiazhuang Yeyuan” himiki serişdesi müşderilere hyzmatyny yzygiderli gowulandyryp biler.

Adamlar gönükdirilen - ajaýyp işgärleri saýlamak we taýýarlamak bilen müşderiler we kompaniýa üçin gymmatlyk dörediň
Işgärlere düýbünden ynam we hormat beriň we işgärleriň çeýeligini we döredijiligini höweslendiriň;Işgärleriň ajaýyp üstünliklerini we goşantlaryny yzarlaň;Shijiazhuang Yeyuan himiýa işgärleri, iş işlerinde bütewiligi saklaýarlar we topar ruhy bilen maksatlara ýetýärler.