sahypa_head_bg

Hyzmatlarymyz

Işewür hyzmatdaşlarymyz üçin

+

YEYUAN HIMIKI TEHNOLOGI COA LTD.Şol sebäpli, gatnaşýan ähli taraplar üçin ýeňiş gazanmak üçin müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen hyzmatdaşlykda uly ähmiýete eýe bolýarys.Hyzmatdaşlarymyza sarpa goýýarys we her prosesi olar üçin mümkin boldugyça aňsatlaşdyrýarys.Müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz, esasy başarnyklaryna ünsi jemlemek üçin ajaýyp we şahsylaşdyrylan hyzmaty alýarlar.

Geljekde üstünlikli bäsleşmek üçin işewür gatnaşyklar gowy saklanmalydyr we yzygiderli gowulaşmalydyr.Diňe hyzmatdaşlarymyzyň ýokary kanagatlanmagy YEYUAN HIMIKI TEHNOLOGI COA LTDbazarda mundan beýläkki ösüş we bäsdeşlik ukyby.

Diňe öndürijileriň zerurlyklaryny, önümçilik pudagynyň zerurlyklaryny bilýänleriň iki tarap üçinem gowy hyzmatdaş bolup biljekdigine ynanýarys.Özümizi global eksport kärhanalarymyz bilen baglanyşdyrýan müşderilerimiz bilen üpjün edijileriň arasynda köpri hökmünde görýäris.

Hyzmatymyz

+

Halkara eksport

Global eksport işimiz bilen baglanyşdyrýan hyzmatdaşlarymyzyň arasynda köpri.

Hyzmat gönükdirilen ekipa

Tejribeli we çözgütlere gönükdirilen maslahat.
Biziň toparymyz gümrük taýdan resmileşdirmek, ulag ýa-da gaplamak ýaly meselelerde size kömek edýär!

Allhli amallarda ýönekeýlik we aç-açanlyk

Esasy başarnyklaryňyza üns beriň - galan zatlary toparymyz ýerine ýetirer.

Çeýe Logistik

Öz wagtynda we rahat ulag bilen üpjün etmek üçin logistika pudagyndaky bazar ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Köpden bäri ygtybarly we ygtybarly hyzmatdaşlyk

Müşderi hökmünde yzygiderli üpjün etmek we ygtybarly satuw bazary bilen üpjün ediji hökmünde uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk.

Kompaniýanyň öz barlaghanasy

Dürli gelip çykyşly materiallaryň hilini üpjün etmek üçin hil kesgitlemek we derňemek.