sahypa_head_bg

Müşderilerimiz üçin

Müşderilerimiz üçin

+

Müşderi hökmünde siz iň gymmatly baýlygymyz.Şonuň üçin hyzmatdaş hökmünde size dostlukly we başarnykly goldaw bermäge uly ähmiýet berýäris.Tejribeli toparymyz size ähli meseleler boýunça jikme-jik maslahat bermäge şat bolar.

Müşderilerimize yzygiderli we ýokary hilli material girizmek möhümdir.Halkara söwda kompaniýasy ýöriteleşdirilen himiki materiallar hökmünde global müşderilerimiziň zerurlyklaryna düşünýäris we dowamly gatnaşyklary gurmak üçin bäsdeşlik we aç-açan bahalary üpjün edýäris.

Isleg boýunça, kompaniýanyň öz laboratoriýasy materialyň hilini kesgitleýär we ygtybarly logistika bilen çig malyňyzy islän wagtyňyz, gerekli gaplamada alýarsyňyz.

Hyzmatymyz

+

YEYUAN HIMIKI TEHNOLOGI COA LTD: Hemmäňiziň üstünlikleriňiz üçin!

Gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), poliwinil alkogoly (PVA), VAE losyony, üýtgedip bolýan lateks tozy (RDP), karboksimetil sellýuloza (CMC), polýanion sellýuloza (PAC), PVC rezin (PVC) we ş.m.

Bäsdeşlik ukyby bahalary güýçlendirýär

Iň ýokary söwda potensialyndan peýdalanmak üçin aç-açan we özüne çekiji bahalar.

Aýry-aýry gaplama

Islenýän gaplamada;ýörite gaplamak, Uly sumkalar ýa-da 25 kg halta.

Çeýe logistika

Gapydan ýa-da isleg portuňyza çalt eltip bermek.Logistika pudagyndaky bazar liderleri bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Hyzmat gönükdirilen ekipa

Hyzmatlarymyz we materiallarymyz baradaky ähli soraglaryňyz üçin müşderä gönükdirilen çözgütler.

Jikme-jik derňewler

Islenýän material aýratynlyklaryňyzyň hilini kesgitlemek: iscapyklygy, aýdyňlygy, çyglylygy , kül düzümi, dykyzlyk derňewi we ş.m.