sahypa_head_bg

Üpjün edijilerimiz üçin

Üpjün edijilerimiz üçin

+

Aç-açanlyk we çeýeligi biziň işlerimizde örän möhümdir.Üpjün ediji we işewür hyzmatdaş hökmünde iň ýokary hormata eýe bolarsyňyz.Toparymyz elmydama kömek we maslahat bilen siziň ýanyňyzda.

Önümleriň giň toplumynda çözgüdi gönükdirilen we çalt durmuşa geçirmek biziň aýratyn güýçlerimizdir. Çig himiki materiallaryň hemmesini uly we az mukdarda kompaniýanyň ýerleşýän ýerinden alyp bilersiňiz.Öňe sürýän logistika arkaly her ulag öz wagtynda we kanagatlanarly tamamlanýar.Üpjün edijilerimiziň Hytaýda ygtybarly hyzmatdaşy bolmagy biziň üçin möhümdir.

Durnuklylyga ýokary baha berýäris we çig malyň dogry ulanylyşyna göz ýetirýäris.Birnäçe yklymda gowy işewür gatnaşyklar sebäpli, size bazarlaryň giň görnüşini we şeýlelik bilen yzygiderli we ygtybarly satuw bazaryny hödürleýäris.

Hyzmatymyz

+

Ygtybarly bazarlaryň giň saýlawy

55 ýurtda dürli bazarlaryň global saýlanylyşy.

Iň oňat materiallaryňyzyň ýoly

Hyzmatdaşlyga esaslanýan we aç-açan hyzmatdaşlygymyzdan peýdalanýarsyňyz.Müşderi bilen bilelikde materiallaryňyzyň iň amatly ulanylyş ýoluny ösdürýäris.

Allhli amallarda ýönekeýlik we aç-açanlyk

Esasy başarnyklaryňyza üns beriň - galan zatlary toparymyz ýerine ýetirer.

Çeýe logistika

Öz wagtynda we rahat ulag bilen üpjün etmek üçin logistika pudagyndaky bazar ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Gaplamak hyzmaty

Işewür hyzmatdaşlarymyz tarapyndan talap edilýän ähli gaplamalary üpjün edip bileris.Çig malyňyzy aňsatlyk bilen gaplap bilersiňiz.

Eksport

Gümrük taýdan resmileşdirmek we eksport meselesi biziň toparymyzy şatlyk bilen kabul edýär.