sahypa_head_bg

Polýanion sellýulozanyň (PAC) suw esasly buraw suwuklygynda ulanylmagy

Polýanion sellýuloza (PAC) esasan buraw suwuklygynda suwuklygyň ýitgisini azaldýan, ýelimliligi güýçlendiriji we reologiki sazlaýjy hökmünde ulanylýar.Bu kagyz, buraw suwuklygyndaky amaly görkezijiler bilen birleşdirilen ýapyşyklyk, reologiýa, çalyşmagyň birmeňzeşligi, arassalygy we duzuň ýapyşyk gatnaşygy ýaly PAC-iň esasy fiziki we himiki görkezijilerini gysgaça suratlandyrýar.
PAC-nyň özboluşly molekulýar gurluşy, süýji suwda, duzly suwda, deňiz suwunda we doýgun duz suwunda ajaýyp amaly ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Buraw suwuklygynda süzgüç reduktory hökmünde ulanylanda, PAC suw ýitgilerine gözegçilik etmek ukybyna eýe we emele gelen palçyk torty inçe we gaty.Visapyjy hökmünde, görnüp duran ýapyşyklygy, plastmassa ýelimliligini we buraw suwuklygynyň dinamiki gyrkym güýjüni çaltlaşdyryp, palçyk reologiýasyny gowulaşdyryp we dolandyryp biler.Bu amaly aýratynlyklar önümleriniň fiziki we himiki görkezijileri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

1. PAC ýapyşygy we buraw suwuklygynda ulanylyşy

PAC ýapyşyklygy, suwda eränsoň emele gelen kolloid erginiň häsiýetidir.PAC çözgüdiniň reologiki häsiýeti onuň ulanylmagyna möhüm täsir edýär.PAC-nyň ýapyşygy polimerizasiýa derejesi, erginiň konsentrasiýasy we temperaturasy bilen baglanyşyklydyr.Umuman aýdanyňda, polimerizasiýa derejesi näçe ýokary bolsa, ýapyşyklygy şonça-da ýokarydyr;ACapyklygy PAC konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy bilen ýokarlandy;Erginiň ýelimliligi temperaturanyň ýokarlanmagy bilen azalýar.NDJ-79 ýa-da Brukfild viskometri, adatça PAC önümleriniň fiziki we himiki görkezijilerindäki ýapyşyklygy barlamak üçin ulanylýar.PAC önümleriniň ýelimliligi, programma talaplaryna laýyklykda dolandyrylýar.PAC çözüji ýa-da reologiki sazlaýjy hökmünde ulanylanda, ýokary ýapyşykly PAC talap edilýär (önümiň modeli adatça pac-hv, pac-r we ş.m.).PAC esasan suwuklygyň ýitgisini azaldýan hökmünde ulanylanda we buraw suwuklygynyň ýapyşygyny ýokarlandyrmasa ýa-da ulanylýan buraw suwuklygynyň reologiýasyny üýtgetmese, pes ýapyşykly PAC önümleri talap edilýär (önüm modelleri adatça pac-lv we pac-l).
Iş ýüzünde buraw suwuklygynyň reologiýasy aşakdakylar bilen baglanyşykly: (1) buraw suwuklygynyň buraw böleklerini götermek we guýyny arassalamak ukyby;(2) Lewitasiýa güýji;(3) mil diwaryna durnuklaşdyryjy täsir;(4) Buraw parametrleriniň optimizasiýa dizaýny.Buraw suwuklygynyň reologiýasy adatça 6 tizlikli aýlaw viskometri bilen barlanýar: 600 aýlaw, 300 aýlaw, 200 aýlaw, 100 aýlaw we 6 aýlaw.3 RPM okalyşy, buraw suwuklygynda PAC-nyň reologiýasyny görkezýän görünýän ýapyşyklygy, plastiki ýapyşyklygy, dinamiki gyrkym güýjüni we statiki gyrkym güýjüni hasaplamak üçin ulanylýar.Şol bir ýagdaýda, PAC-nyň ýapyşygy näçe ýokary bolsa, görnüp duran ýelimlilik we plastmassa ýapyşyklygy şonça ýokary we dinamiki gyrkym güýji we statiki gyrkylyk güýji şonça-da ýokarydyr.
Mundan başga-da, suw esasly buraw suwuklyklarynyň köp görnüşi bar (meselem, süýji suw buraw suwuklygy, himiki bejeriş buraw suwuklygy, kalsiý bejermek buraw suwuklygy, duzly buraw suwuklygy, deňiz suwy buraw suwuklygy we ş.m.), şonuň üçin PAC-nyň reologiýasy dürli-dürli. buraw suwuk ulgamlary başga.Specialörite buraw suwuklyk ulgamlary üçin, diňe PAC-iň ýapyşyk indeksinden buraw suwuklygynyň suwuklygyna täsirine baha bermekde uly gyşarma bolup biler.Mysal üçin, deňiz suwunyň buraw suwuklygy ulgamynda, duzuň köp bolmagy sebäpli, önümiň ýapyşygy ýokary bolsa-da, önümiň çalşylmagynyň pes derejesi önümiň duzuň pes garşylygyna sebäp bolar, netijede ýapyşyklygyň peselmegine täsir eder. önümiň ulanylyşynda pes görünýän ýapyşyklygy, pes plastmassa ýapyşyklygy we buraw suwuklygynyň pes dinamiki gyrkyjy güýji, buraw suwuklygynyň buraw böleklerini götermek ukybynyň pesligine sebäp bolup, çynlakaý ýapyşmagyna sebäp bolup biler. ýagdaýlar.

2. PAC-nyň çalyşma derejesi we birmeňzeşligi we buraw suwuklygynda ulanylyşy

PAC önümleriniň çalyşma derejesi adatça 0,9-dan uly ýa-da deňdir.Şeýle-de bolsa, dürli öndürijileriň dürli zerurlyklary sebäpli, PAC önümleriniň ornuny tutmak derejesi başga.Soňky ýyllarda nebit hyzmaty kompaniýalary PAC önümleriniň amaly ýerine ýetiriş talaplaryny yzygiderli gowulandyrýarlar we ýokary derejeli çalyşma bolan PAC önümlerine bolan isleg artýar.
PAC-nyň ornuny tutmak derejesi we birmeňzeşligi duzuň ýapyşyk gatnaşygy, duz garşylygy we önümiň süzgüç ýitmegi bilen ýakyn baglanyşyklydyr.Umuman alanyňda, PAC-nyň çalyşma derejesi näçe ýokary bolsa, çalyşmagyň birmeňzeşligi we duzuň ýapyşyk gatnaşygy, duzuň garşylygy we önümiň süzülmesi şonça gowy.
PAC güýçli elektrolit organiki däl duz ergininde eredilende, duzuň täsiri diýlip atlandyrylýan erginiň ýapyşyklygy peselýär.Duz bilen ionlaşdyrylan polo positiveitel ionlar we - coh2coo - H2O anion toparynyň hereketi, PAC molekulasynyň gapdal zynjyryndaky gomoelektrikany peseldýär (ýa-da ýok edýär).Elektrostatiki süýşüriji güýjüň ýeterlik däldigi sebäpli, PAC molekulýar zynjyry bükülýär we deformasiýa bolýar, molekulýar zynjyrlaryň arasyndaky käbir wodorod baglanyşyklary döwülýär, bu asyl giňişlik gurluşyny ýok edýär we suwuň ýapyklygyny aýratyn peseldýär.
PAC-nyň duz garşylygy, adatça, duzuň ýapyşyk gatnaşygy (SVR) bilen ölçenilýär.SVR bahasy ýokary bolanda, PAC gowy durnuklylygy görkezýär.Umuman, çalyşmagyň derejesi näçe ýokary bolsa we çalyşmagyň birmeňzeşligi şonça gowy bolsa, SVR bahasy şonça ýokarydyr.
PAC süzgüç reduktory hökmünde ulanylanda, buraw suwuklygynda uzyn zynjyrly köpugurly anionlara ionlaşyp biler.Molekulýar zynjyryndaky gidroksil we efir kislorod toparlary, ýapyşyk bölejikleriniň üstünde kislorod bilen wodorod baglanyşyklaryny emele getirýär ýa-da palçyk bölejikleriniň birleşýän ýerinde Al3 + bilen utgaşdyryjy baglanyşyk emele getirýär, PAC palçykda ýerleşdirilip bilner;Birnäçe natriý karboksilat toparlarynyň gidrasiýasy palçyk bölejikleriniň üstündäki gidrasiýa filmini galyňlaşdyrýar, çaknyşyk (ýelim goragy) sebäpli palçyk bölejikleriniň uly bölejiklere jemlenmeginiň öňüni alýar we birnäçe inçe toýun bölejikleri PAC-nyň molekulýar zynjyrynda ýerleşdiriler. ýapyklyk bölejikleriniň jemleniş durnuklylygyny ýokarlandyrmak, buraw suwuklygyndaky bölejikleriň mazmunyny goramak we dykyz palçyk torty emele getirmek, süzgüç azaltmak üçin tutuş ulgamy öz içine alýan garyşyk tor gurluşyny emele getirmek.PAC önümlerini çalyşmak derejesi näçe ýokary bolsa, natriý karboksilatyň düzümi şonça-da ýokary bolar, çalyşmagyň birmeňzeşligi we buraw suwuklygynda PAC-nyň jel gorag täsirini güýçlendirýän gidrasiýa filmi näçe birmeňzeş bolsa, şonça-da köp bolar suwuklygyň ýitmeginiň peselmeginiň täsiri aýdyňdyr.

3. PAC-nyň arassalygy we buraw suwuklygynda ulanylmagy

Buraw suwuklygy ulgamy başga bolsa, buraw suwuklygyny bejermek serişdesiniň we bejeriş serişdeleriniň dozasy başga, şonuň üçin dürli buraw suwuk ulgamlarynda PAC-nyň dozasy dürli bolup biler.Buraw suwuklygyndaky PAC-nyň dozasy kesgitlenen bolsa we buraw suwuklygynyň gowy reologiýasy we süzgüç peselmegi bar bolsa, arassalygy sazlamak arkaly gazanyp bolar.
Şol şertlerde PAC-nyň arassalygy näçe ýokary bolsa, önümiň öndürijiligi şonça gowy.Şeýle-de bolsa, önümiň gowy öndürijiligi bilen PAC-nyň arassalygy hökman ýokary däl.Önümiň öndürijiligi bilen arassalygynyň arasyndaky deňagramlylygy hakyky ýagdaýa görä kesgitlemeli.

4. Buraw suwuklygynda PAC antibakterial we daşky gurşawy goramak

Käbir şertlerde käbir mikroorganizmler, esasanam sellýulazanyň we iň ýokary amilazanyň täsiri astynda PAC-iň çüýremegine sebäp bolar, netijede PAC esasy zynjyrynyň döwülmegine we şekeriň azalmagyna, polimerizasiýa derejesi peselýär we erginiň ýapyşygy peselýär. .PAC-nyň fermentlere garşy ukyby, esasan, molekulýar çalyşmagyň birmeňzeşligine we çalyşmagyň derejesine baglydyr.Gowy çalyşma birmeňzeşligi we ýokary çalyşma derejesi bolan PAC fermentlere garşy has gowy öndürijiligine eýe.Sebäbi glýukoza galyndylary bilen baglanyşdyrylan gapdal zynjyr fermentleriň dargamagynyň öňüni alyp biler.
PAC-nyň ornuny tutmak derejesi birneme ýokary, şonuň üçin önüm antibakterial öndürijilige eýedir we hakyky ulanylanda fermentasiýa sebäpli putrid ysyny öndürmez, şonuň üçin ýerinde gurluşyk üçin amatly konserwantlary goşmagyň zerurlygy ýok.
PAC zäherli we zyýansyz bolany üçin, daşky gurşawa hapalanma ýok.Mundan başga-da, belli bir mikrob şertlerinde dargap biler.Şonuň üçin galyndylary burawlaýan suwuklykda PAC-ny bejermek has aňsat we bejergiden soň daşky gurşawa zyýany ýok.Şonuň üçin PAC daşky gurşawy goramak boýunça buraw suwuklygynyň goşundysydyr.


Iş wagty: 18-2021-nji maý