sahypa_head_bg

Gurluşyk derejesi hpmc gidroksipropil metilseluloza

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ
Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), bölünişigiň öňüni alýar we formulasiýa komponentleriniň birleşmegini gowulaşdyrýanlygy sebäpli, programmalary gurmakda has galyňlaşdyryjy hökmünde ulanylýar.Gury garyndy minomda, galyňlaşdyrma güýji olaryň ergin ýapyşygy bilen baglanyşyklydyr.HPMC çygly minomlara ajaýyp ýelmeşdirýär.Bu çygly minomyň esasy gatlagyna ýelmeşmegini ep-esli ýokarlandyryp, howanyň sag garşylygyny ýokarlandyryp biler.
Uzak açylýan wagt
Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), sement esasly önümlerde suwuň esasy ýüzüne aşa çalt we pes girmeginiň öňüni alyp biler, bu bolsa has köp suwuň howada galmagyna we sementiň gidrasiýa reaksiýasyna gatnaşmagyna mümkinçilik döreder.HPMC giň temperatura diapazonynda durnukly suw saklamak ukybyna eýedir, ýöne daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegi onuň suw saklaýyş ukybyna täsir eder.Käbir ýörite önümler ýokary temperaturaly şertlerde henizem gowy işläp biler.Gips esasly we kül-kalsiý esasly önümlerde sellýuloza efirleri hem açyk wagtyny we güýç ösüşini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.
GOWY IŞLER
Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC) minom ulgamynyň dikotrop aýratynlyklaryny ep-esli ýokarlandyryp biler, bu bolsa minara garşy ajaýyp ukyplylygy üpjün edip, şeýlelik bilen gurluşyk netijeliligini ýokarlandyrar, esasanam diwarlarda gurlanda.Howanyň oňat sag garşylygy, howanyň ep-esli galyňlygy bilen gurlanda süýşmegiň bolmazlygyny aňladýar;kafel ýelmemek taslamasy üçin, diwara ýelmenen plitkalaryň agyrlyk güýji sebäpli süýşmejekdigini aňladýar.


Iş wagty: Apr-01-2017