sahypa_head_bg

Poliwinil spirtiniň işleýşi we ulanylyşy

Poliwinil alkogoly durmuşymyzda köp gezek ulanylýar.Poliwinil spirtiniň köp klassifikasiýasy we poliwinil spirtiniň köp ulanylyşy bar.Önümçiligimizde we durmuşymyzda gaty möhüm rol oýnaýar.Käbir adamlar poliwinil spirtini ulanmak barada gaty bir düşnükli däl, şonuň üçin poliwinil spirtiniň ulanylyşy näme?Geliň, bir göz aýlalyň!
Poliwinil alkogoly näme?
Poliwinil alkogoly organiki birleşme, himiki formula [C2H4O] N, daşky görnüşi ak reňkli, flokulent ýa-da poroşok gaty, tagamsyz.Suwda ereýär (95 above-dan ýokary), dimetil sulfoksidde biraz ereýär, benzinde eräp bilmeýär, kerosin, ösümlik ýagy, benzol, toluen, dikloretan, uglerod tetrahloridi, aseton, etil asetat, metanol, etilen glikol we ş.m.
Iki, poliwinil alkogolyň roly.
Poliwinil asetal, benzine çydamly turba we winilon, matany bejermek serişdesi, emulsifikator, kagyz örtük, ýelim we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.
Himiki çig malyň klassifikasiýasy
Himiki çig mallary organiki we organiki däl himiki çig mallara bölmek mümkin.
Organiki himiki çig malyň klassifikasiýasy
Alkanlara we olardan emele gelenlere, alkenlere we olardan emele gelenlere, alkinlere we emele gelenlere, kinonlara, aldegidlere, spirtlere, ketonlara, fenollara, efirlere, angidridlere, efirlere, organiki kislotalara, karboksilatlara, uglewodlara, heterosikliklere, nitrillere, halogenatlara, aminidlere bölünip bilner. we beýleki kategoriýalar.
Organiki däl himiki çig mallaryň klassifikasiýasy
Organiki däl himiki önümleriň esasy çig maly kükürt, natriý, fosfor, kaliý, kalsiý we beýleki himiki minerallar (organiki däl duz senagatyna serediň) we kömür, nebit, tebigy gaz we howa, suw we ş.m.
Organiki himiki çig mal näme
Organiki himiýa senagaty, organiki sintez senagaty diýlip hem atlandyrylýan organiki himiýa senagatynyň gysgaltmasydyr.Nebit, tebigy gaz, kömür we beýleki çig mal esasynda dürli organiki çig mal senagatynyň esasy önümçiligi.Esasy organiki himiki göni çig mallara wodorod, uglerod monoksidi, metan, etilen, asetilen, propilen, uglerod dört ýa-da has köp alifat uglewodorod, benzol, toluen, ksilen, etilbenzol we ş.m. degişlidir.Çig nebitden, nebit distillatyndan ýa-da pes uglerodly alkan döwülýän gazdan, nebiti gaýtadan işleýän gazdan we gazdan aýrylandan soň, alifatik uglewodorod çig malynyň dürli maksatlary üçin öndürilip bilner;Aromatikany katalitik özgertmeleriň özgerdilen benzininden, uglewodorodyň ýarylan benzinden we kömüriň kömürden aýrylmagy mümkin.


Iş wagty: Maý-19-2022