sahypa_head_bg

Karboksimetil sellýuloza CMC-Iýmit derejesi

Gysga düşündiriş:

Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir.Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler we ýörite maksadyňyz üçin ýörite çözgütler barada size professional maslahat berýärismi?Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmekden hoşal.Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmekde CMC.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmit derejesi CMC modeli: FL30 FL100 FL6A FM9 FH9 GFH9 FH10 FVH9-1 FVH9-2 FM6 FH6 FVH6
Natriý karboksimetil sellýuloza (CMC) iýmitde galyňlaşma, emulsiýa, asma, suw saklamak, berkligi ýokarlandyrmak, giňeltmek we saklamak ýaly köp funksiýalara eýedir.CMC-iň bu häsiýetleri beýleki galyňlaşdyryjylar bilen deňeşdirip bolmaýar.Iýmitde ulanylanda tagamyny gowulaşdyryp, önümleriň derejesini we hilini ýokarlandyryp, ýaramlylyk möhletini uzaldyp biler.

CMC-iň azyk önümçiligindäki wezipeleri

1. Galyňlaşma: pes konsentrasiýada ýapyşyklygy alyň.Iýmit gaýtadan işlemek prosesinde ýelimlilige gözegçilik edip, şol bir wagtyň özünde iýmitlere ýag çalmak duýgusyny berip biler;
2. Suwuň saklanmagy: iýmitiň suwsuzlanmagyny azaltmak we iýmitiň saklanyş möhletini uzaltmak;
3. Dispersiýanyň durnuklylygy: iýmitiň hiliniň durnuklylygyny saklamak, nebit-suw gatlaklarynyň (emulsiýa) öňüni almak we doňdurylan iýmitdäki kristallaryň ululygyna gözegçilik etmek (buz kristallaryny azaltmak);
4. Filmiň emele gelmegi: ýagyň aşa köp siňmeginiň öňüni almak üçin gowrulan iýmitde ýelim filminiň gatlagyny emele getiriň;
5. Himiki durnuklylyk: himiki maddalara, ýylylyga we ýagtylyga durnukly we belli bir çygly garşylyga eýe;
6. Metabolik inersiýa: iýmit goşundysy hökmünde metabolizlenmez we iýmitde ýylylyk bermez.

CMC-ni iýmitde ulanmak

1. Süýt kislotasy bakteriýalary içgisi
Gatyk içýär
CMC-iň goşulmagy, içgide belogyň ýagmagynyň we gatlaklarynyň öňüni alyp biler;
Içginiň özboluşly näzik we özüne çekiji tagamyny döredýär, bu içginiň tagamyny gaty gowy edýär;
CMC kislotaly içgileriň durnuklylygyny we ýaramlylyk möhletini üpjün edýän oňat çalyşma birmeňzeşligine eýedir
Maslahat berilýän saýlaw: gfh9;FL100;FVH9
Goşmaça mukdar (%): 0.3-0.8
2. Kakao içgisi
Şokolad içgisi
Dispersiýany we durnuklylyk täsirini gowulandyrmak we saklanylanda ýelimliligiň ýokarlanmagyny saklamak;Asma jisimleriň durnuklylygyny ýokarlandyrmak;
Maslahat berilýän saýlaw: gfh9;FL100
Goşmaça mukdar (%): 0.4-0.8
3. Derrew nahar
Suw saklaýyş kuwwatyny ýokarlandyrmak, tygşytlylygy gowulandyrmak, ýalpyldawuk we tendonlary gowulandyrmak, kuwwaty ýokarlandyrmak we döwülmegiň öňüni almak;
Maslahat berilýän saýlaw: FVH6
Goşmaça mukdar (%): 0.3-0.5
4. Jam
Aý torty
Belli bir tikotropiýa beriň, suwsuzlygyň öňüni alyň, saklamagyň durnuklylygyny ýokarlandyryň;
Dürli doldurgyçlaryň ýaýramagyny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak, belli bir ýapyşyklygy saklamak, gorap saklamak wagtyny köpeltmek;
Belli bir süýji tagam beriň; tortlar we konditer önümleri
Maslahat berilýän saýlaw: FVH6; FVH9
Goşmaça mukdar (%): 0.3-0.6
5. Doňdurylan köfte
Doňdurylan wonton
Suw saklaýyş kuwwatyny ýokarlandyrmak, tygşytlylygy ýokarlandyrmak, ýagtylygy we tendonlary gowulandyrmak;Buz kristallaryny öndürmek üçin ýarylmagyň we ikinji derejeli doňmagyň öňüni alyň;
Maslahat berilýän saýlaw: FVH6
Goşmaça mukdar (%): 0.4-0.8
6. Soýa sousy
Derrew nahar sousy
Kondensat
Soya sousunda we sous haltasynda dürli komponentleri durnuklaşdyryň, ýakymlylygyň dürli komponentlerini dargadyň we birmeňzeşleşdiriň;
Maslahat berilýän saýlaw: FH9
Goşmaça mukdar (%): 0.3-0.5
7. Ham kolbasa
Kolbasa
Önümleriň guramaçylyk gurluşyny gowulaşdyrmak we tagamyny ýumşak etmek;
Maslahat berilýän saýlaw: FVH6
Goşmaça mukdar (%): 0.4-0.8
8. Doňdurma
Dogry giňelmegi öndüriň, inçe dokumalary öndüriň, agyz erginini ýokarlandyryň we tagamyny gowulandyryň;
Saklanylanda buz kristallarynyň öňüni alyň we şekiliň saklanmagyny gowulandyryň.
Maslahat berilýän saýlaw: FVH6
Goşmaça mukdar (%): 0.3-0.5


  • Öňki:
  • Indiki: