sahypa_head_bg

Poliwinil alkogoly (PVA) Şuangxin

Gysga düşündiriş:

Poliwinil alkogoly, [C2H4O] n himiki formulasy bilen organiki birleşme.daşky görnüşi ak reňkli, ýalpyldawuk ýa-da tozanly gaty we tagamsyz.Suwda ereýän, dimetil sulfoksidde biraz ereýän, benzinde, kerosinde, ösümlik ýagynda, benzolda, toluen, dikloroetan, uglerod tetrahlorid, aseton, etil asetat, metanol, etilen glikol we ş.m. poliwinil alkogoly möhüm himiki çig mal bolup durýar. poliwinil asetal, benzine çydamly turbageçiriji we winilon, matalary bejermek serişdesi, emulsifikator, kagyz örtük, ýelim, ýelim we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PVA-nyň daşky görnüşi ak ýa-da sarymtyl bölejikler ýa-da poroşok.Suwda erän ekologiýa taýdan arassa polimer.Onuň öndürijiligi plastmassa we rezin arasynda.Suwuň gowy çözülişi, ýelmeşmesi, filmiň çeýeligi, tekizligi, ýag garşylygy, çözüji garşylygy, kolloid goragy, gaz garşylygy, könelişme garşylygy we ýylylyk durnuklylygy bar.

PVA17-88 Ulanyş çäkleri

1. Film gaýtadan işlemek pudagy
2. Kagyz gaýtadan işlemek pudagy
3. heselimleýji senagat
4. Gurluşyk materiallary üçin goşundylar
5. Durnuklaşdyryjy pudagy
6. Plastmassa galyplaýyş pudagy

PVA20-88 Ulanyş çäkleri

1. Süýümi gaýtadan işleýän pudak: gysga süýümli ýüplük, uzyn ýüplük we gaýtadan işlemek.
2. Filmi gaýtadan işlemek pudagy: suwda erän filmleri we beýleki ugurlary öndürmek üçin dürli amallary ulanmak.
3. Örtük galyndy senagaty: esasy mata şekillendirmek we berkitmek we beýleki meýdanlar.
4. Kagyz gaýtadan işleýän senagat: Ölçegi we beýleki ugurlary görkezýär.
5. heselimleýji senagat: çygly baglanyşyk we beýleki meýdanlar.
6. stabilizator pudagy: winil asetat losyon polimerizasiýasy.
7. Beýlekiler: kosmetika, derman önümleri, gurluşyk materiallary üçin goşundylar, wagtlaýyn gorag filmleri we beýleki ugurlar.

PVA24-88 Ulanyş çäkleri

1. Poroşok himiki gurluşyk materiallary
2. heselimler
3. Süýümi gaýtadan işleýän pudak

4. Polimerizasiýa dispersanty
5.Kosmetika
6. Medisina

PVA17-99 Ulanyş çäkleri

1. Önüm tarapyndan taýýarlanan ergin, emulsiýanyň galyňlaşdyryjy we akymyna garşy serişdesi hökmünde ulanylyp bilner.
2. Kagyz ýüzüniň ululygy üçin kagyzyň güýji we syýa siňdirilmegi gowulaşyp biler.
3. Önümiň biri-birine bagly öndürijiligi dürli suwa çydamly ýelimleri taýýarlamak üçin ulanylyp bilner.
4. Kagyz we gurluşyk ýelimi öndürmek üçin.
5. Poliwinil alkogol süýümi, suwda erän süýüm öndürmek üçin.
6. Süýüm pastasy: film oňat emele getiriş ýerine ýetirijiligine, ýumşak we güýçli dartyş garşylygyna we çeýeligine eýe, şeýle hem sürtülme garşylygy, täsiri, tekizligi we oňat ýelek effektine eýe.Kraxmal pulpa bilen deňeşdirilende, zaýalanmak we çyglylyk barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

PVA2099-99 Programmanyň gerimi

1. heselimleýjiler we ýelimler: ofis pastasy, täzeden pasta, kagyz turba, kagyz halta, karton, ýelimlenen kagyz, ýelimlenen agaç tagta, dokalan mata we ş.m. gurluşyk materiallary, demir, kislota duzy, keramika, küýzegär, syýa, boýag ýelimi, boýag ýelimi, beton berkitmek üçin sement garyndysy we ş.m.
2. Süýümiň ululygy: gowy film emele getirýän öndürijilik, ýumşak we güýçli dartyş garşylygy we çeýeligi.Şeýle hem sürtülme garşylygy, gatnaşygy, tekizligi we oňat ýelek effektleri bar.Kraxmal ululygy bilen deňeşdirilende, korrupsiýa we ýaramazlaşma barada alada etmegiň zerurlygy ýok, çyglylyk seýrek ýüze çykýar.
3. Kagyz senagaty: efir garşylygyny, çözüji garşylygy we suwa garşylygy ep-esli gowulaşdyryp we has ýokary mata berkligini öndürip biljek ýerüsti örtük we ýalpyldawuklyk üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem örtük ulgamynda ýelimleýji we optiki ýalpyldawuk serişdäniň göterijisi hökmünde ulanylyp bilner.
4. Polimerizasiýa serişdesi: täsirli dispersant ýa-da stabilizator hökmünde ulanylýar.Olar esasan gorag kolloidleri hökmünde ulanylýar we örän pes konsentrasiýalarda emulsiýany güýçlendirip biler.
5. Poliwinil alkogoly keramika, suwda erän filmler, gabyk örtükler we dokalan däl önümler üçin wagtlaýyn ýelimler ýaly köp sanly önümçilikde rol oýnap biler.Bu önümler çüýşe we gips ýaly dürli gurluşyk materiallarynda hem ulanylyp bilner.

PVA2499-99 Programmanyň gerimi

1. Dokma senagatynda egriji ululykda, mata timarlaýjy serişde we winilon süýümli çig mal ulanylýar.
2. Gurluşyk we bezeg pudagy: gurluşyk ýelimi, içki we daşarky diwar örtügi, ýelim.
3. Himiýa senagatynda polimerizasiýa emulsifikatory, dispersant we poliwinil formal, asetaldegid we butiraldegid rezini hökmünde ulanylýar.
4. Kagyz pudagy kagyz ýelimi hökmünde ulanylýar.
5. Oba hojalygynda toprak kondisioneri, pestisidleri ýelmeýän sinergist we poliwinil alkogol filmi hökmünde ulanylýar.
6. Beýleki taraplar gündelik kosmetika we ýokary ýygylykly söndürijilerde hem ulanylyp bilner.

PVA2699-99 Programmanyň gerimi

1. heselimleýji senagat: kagyz we kagyz turba baglanyşygy.
2. Gurluşyk pudagy: asetalizasiýa önümleri gurluşyk ýelimi, içki we daşarky diwar örtükleri we ýelimler üçin ulanylýar.
3. Keramika senagaty: alýumin şar baglaýjy, keramiki baglaýjy we ş.m.
4. Durnuklaýjy senagat: winil asetat emulsiýa polimerizasiýasy we karbamid formaldegid ýelimleýji losyon durnuklylygy.

Jikme-jik parametrler

PVA Şuangxinindeks

Ady Alkogoliz derejesi (mol%) Iscapyşmazlyk (mPa.s) Üýtgäp durýan (%) Arassalygy (%) PH Kül (%)
17-88 86.0-90.0 19.5-32.0 5.0 93.5 5-7 0,5
20-88 86.0-90.0 28.0-43.0 5.0 93.5 5-7 0,5
24-88 86.0-90.0 43.0-65.0 5.0 93.5 5-7 0,5
17-99 98.0-100 21.0-33.0 5.0 93.5 5-7 0.7
20-99 98.0-100 45.0-58.0 5.0 93.5 5-7 0.7
24-99 98.0-100 66.0-83.0 5.0 93.5 5-7 0.7
26-99 98.0-100 76.0-85.0 5.0 93.5 5-7 0.7

  • Öňki:
  • Indiki: