sahypa_head_bg

Karboksimetil sellýuloza CMC-ýag burawlamak

Gysga düşündiriş:

Karboksimetilasiýa reaksiýasy eterifikasiýa tehnologiýalarynyň biridir.Sellýulozanyň karboksimetilizasiýasyndan soň karboksimetil sellýuloza (CMC) alynýar.Onuň suwly çözgüdi galyňlaşdyrmak, film döretmek, baglanyşyk, suw saklamak, kolloid goramak, emulsiýa we asmak ýaly wezipelere eýedir.Nebit, azyk, lukmançylyk, dokma we kagyz öndürmek pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu iň möhüm sellýuloza efirlerinden biridir. Himiýa önümleri söwdasynda köp ýyllyk tejribämiz bilen, önümler barada ýörite maslahatlar berýäris we belli bir maksadyňyza laýyk çözgütler berýäris.Size laýyk materiallary saýlamaga kömek etmäge şatdyrys. Önümçiligiňizdäki programmalary tapmak üçin basyň: Iýmit, nebit, çap we boýag, keramika, diş pastasy, ýüzýän peýda, batareýa, örtük, poroşok we kagyz öndürmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nebit derejeli CMC modeli: CMC - HV;CMC- LV;CMC - LVT / LV;CMC - HVT
Suw ýitgilerine gözegçilik etmek ukyby ýokary, esasanam suwuklygyň ýitgisini azaldýan.Az doza bilen, palçygyň beýleki häsiýetlerine täsir etmezden, ýokary derejede suwuň ýitmegine gözegçilik edip biler;
Gowy temperatura garşylygy we ajaýyp duz garşylygy bar.Suwuň ýitgisini azaltmak ukybyna we belli bir duz konsentrasiýasynda belli bir reologiýa eýe bolup biler.Duz suwunda eränsoň, ýelimlilik üýtgemez diýen ýaly.Esasan deňizdäki buraw we çuň guýular üçin amatlydyr;
Palçyk reologiýasyna gowy gözegçilik edip bilýär we oňat tikotropiýa eýe.Süýji suwda, deňiz suwunda we doýgun şorda islendik suw esasly palçyk üçin amatlydyr;

Nebitde CMC-programma

1. Nebit ýatagynda CMC-iň roly aşakdakylar:
- CMC guýynyň diwarynyň suw ýitgisini azaldyp, palçygyň geçirijiligini peseldip biler;
- Palçykda CMC goşulandan soň, buraw desgasy pes başlangyç gyrkylyk güýjüni alyp biler, şonuň üçin palçyk içine örtülen gazy çykarmak aňsat bolar we galyndylar palçyk çukuryna çalt taşlanar;
- Beýleki togtadylan dispersiýalar ýaly, buraw palçygynyň belli bir barlyk döwri bar, ony CMC-den soň durnuklaşdyryp we uzaldyp bolýar.
2. CMC nebit ýatagynda ulanylanda aşakdaky ajaýyp öndürijilige eýedir:
Palçygyň hyzmat netijeliligini netijeli ýokarlandyryp biljek ýokary çalyşma derejesi, gowy çalyşma birmeňzeşligi, ýokary ýapyşyklylygy we pes dozasy;
- Süýji suw, deňiz suwy we doýgun şor suw esasly palçyk üçin amatly çyglylyga garşylyk, duz garşylygy we aşgar garşylygy;
- Döredilen palçyk torty ýumşak topragy netijeli durnuklaşdyryp bilýän ýokary hilli we durnukly
- Kyn mazmuny gözegçilikde saklamak we giň üýtgeýiş diapazony bolan palçyk ulgamlary üçin amatly.

Jikme-jik parametrler

Goşmaça mukdar (%)

Buraw bejergisi

0.4-0,6%

Düzeltmek zerur bolsa, jikme-jik formula we amal berip bilersiňiz.

Görkezijiler

  CMC-HV CMC-LV
Reňk Ak ýa-da açyk sary poroşok Ak ýa-da açyk sary

Poroşok ýa-da bölejik

suwuň düzümi 10.0% 10.0%
PH 7.5-9.5 7.5-9.5
Çalyşmak derejesi 0.70 0.80
Arassalyk 65% 60%
CMC Amerikan API-13A standartyna laýyk gelýär CMC - LVT / LV CMC - HVT CMC - HV
600r / min okamak Süýji suwda ≤90 ≥30 ≥50
4% şor   ≥30 ≥50
Dokma şor   ≥30 ≥50
Süzgüç ýitgisi (API), ML ≤90 ≥30 ≤8

  • Öňki:
  • Indiki: