sahypa_head_bg

Gündelik himiki ýuwujy dereje (HPMC) Gidroksipropil metil sellýuloza

Gysga düşündiriş:

HPMC önümleri kir ýuwýan jellerden we pastalardan aerozol däl nasos pürküji suwuklyklaryna çenli amaly talaplara laýyk gelýär.HPMC, ýokary düşnükli suwuk kir ýuwmak ulgamlaryny düzmäge mümkinçilik berýän eremeýän maddalaryň togtadylmagyny we durnuklaşdyrylmagyny üpjün edýär.HPMC molekulalarynyň emulsifikasiýa we goraýjy kolloid häsiýetleri bar.Has gowy degmek we wizual effekt bermek üçin ýuwujy formulada emulsifikatorlar, reologiýa üýtgedijileri we köpük stabilizatorlary hökmünde çykyş edýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gündelik himiki erguwujy derejeli gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), çig mal hökmünde tebigy sellýuloza bilen himiki üýtgetme bilen taýýarlanan sintetiki ýokary molekulýar polimerdir.
Gündelik himiki derejeli gidroksipropil metilseluloza ak ýa-da birneme sary poroşok, yssyz, tagamsyz we zäherli däl.Sowuk suwda we organiki erginlerde eräp, aç-açan ýelimli ergin emele getirip biler.Suw suwuklygy ýerüsti işjeňlige, ýokary aç-açanlyga we güýçli durnuklylyga eýedir we suwda eremegine pH täsir etmeýär.Şampunlarda we duş jellerinde galyňlaşdyrma we doňdurma garşy täsirleri bar, suwuň saklanmagy we saç we deri üçin gowy film dörediji aýratynlyklary bar.
Kosmetik serişdeleri ulanylanda, esasan, galyňlaşmak, köpüklemek, durnukly emulsiýa, dispersiýa, ýelmeşmek, film döretmek we kosmetikanyň suw saklanyşyny gowulandyrmak üçin ulanylýar.Cokary ýapyşykly önümler galyňlaşdyryjy hökmünde ulanylýar, pes ýapyşykly önümler esasan asma dispersiýa we film döretmek üçin ulanylýar.esasan şampun, duş jeli, arassalaýjy krem, losyon, krem, jel, toner, kondisioner, bezeg önümleri, diş pastasy, agz ýuwmak we oýunjak köpürjik suwunda ulanylýar.

Önümiň beýany

1. Salkyn suwda gowy dispersiýa.Ajaýyp we birmeňzeş ýerüsti bejerginiň kömegi bilen, aglomerasiýanyň we deňsiz dargamagyň öňüni almak üçin salkyn suwda çalt dargap bilýär we ahyrynda birmeňzeş çözgüt alyp bolýar;
2. Gowy galyňlaşdyrma täsiri.Çözüwiň zerur yzygiderliligini az mukdarda goşmak arkaly alyp bolýar.Beýleki galyňlaşdyryjylaryň galyňlaşmagy kyn bolan ulgamlar üçin täsirli;
3. Howpsuzlyk.Ygtybarly we zäherli däl, fiziologiki taýdan zyýansyz, beden tarapyndan siňdirilip bilinmez;
4. Gowy utgaşyklyk we ulgam durnuklylygy.Ion däl material, beýleki kömekçiler bilen gowy işleýär we ulgamyň durnukly bolmagy üçin ion goşundylary bilen reaksiýa bermeýär;
5. Gowy emulsiýa we köpük durnuklylygy.Surfaceerüsti işjeňligi ýokary we çözgüdi gowy emulsiýa effekti bilen üpjün edip biler.Şol bir wagtyň özünde, köpürjigi erginde durnukly saklap we çözgüdi oňat amaly häsiýetine berip biler;
6. lightagtylygyň ýokary geçirijiligi.Sellýuloza efiri çig maldan önümçilik prosesine ýörite optimallaşdyrylýar we aç-açan we aýdyň çözgüt almak üçin ajaýyp geçirijä eýe.


  • Öňki:
  • Indiki: