sahypa_head_bg

Gurluşyk binasynyň derejesi (HPMC) Gidroksipropil metil sellýuloza

Gysga düşündiriş:

Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC), himiki gaýtadan işlemegiň üsti bilen tebigy polimer süýüminden taýýarlanan ion däl sellýuloza efiridir.
HPMC, gury garylan minom we diwar poroşoklarynyň işleýşini gowulandyrmak üçin ýörite işlenip düzülen suwda has erän sellýuloza efir önümidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Garyşyk sementli minomlar Globalda minomýot pudagynyň möhüm bölegine öwrüldi we bazaryň ösmegi we syýasatyň milli goldawy sebäpli aýrylmaz rol oýnaýar.Minomýotlary ösdürip ýetişdirmekde sellýuloza efir janly aktiwistdir.
Adaty sement, sement derejesiniň kiçi bolan ykdysady taýdan talap edýär, ýöne onuň işleýşi we maşyn sepmek häsiýetleri üçin talaplar henizem ýokary, şonuň üçin gumlary bölmek we goşundylar möhümdir.Mundan başga-da, mehaniki ulanyş, garylan minomyň ösüşiniň kesgitli bir tendensiýasyna öwrüler, sellýuloza efir mehaniki amaly mümkin eder.

Önüm aýratynlyklary

Suw islegini ýokarlandyrmak.
Suwuň ýokary saklanmagy, materialyň işleýiş wagtyny uzaltmak, işleýşini gowulaşdyrmak, gabyk hadysasyndan gaça durmak we materialyň mehaniki güýjüni ýokarlandyrmaga kömek etmek.
Işleýiş işiniň gowulaşmagy, materialyň ýüzüni süpürmek aňsat bolar ýaly, ýag çalmagy we birmeňzeş gurluşy üpjün ediň, şeýlelik bilen gurluşygyň netijeliligini ýokarlandyryp, çukuryň ýarylmagyna garşylygy ýokarlandyryň.
Birmeňzeşligi ýokarlandyryň we dik akym garşylygyny gowulandyryň.

Kafel ýelimi üçin HPMC

Keramiki plitalar dürli substratlara ýelmende ýokary öndürijilige we ajaýyp iş netijeliligine eýe.Skid garşylygy we has gowy açylyş wagty has gowy ýelim talaplarynyň açarydyr.

Diwar çüýleri üçin HPMC

HPMC himiki gaýtadan işlemegiň çäginde tebigy pagta süýüminden öndürilen ion däl sellýuloza efiridir.Bu yssyz, tagamsyz we zäherli däl ak poroşok, adaty suwda eräp, galyňlaşdyrmak, daňmak, dargatmak, emulsiýa etmek, film örtügi, asmak, siňdirmek, jelllemek, suw saklamak we kolloid goramak häsiýetleri bilen aç-açan ýelimli ergin emele getirip biler.
sellýuloza efirleri minara aşakdaky ajaýyp häsiýetleri berýär:
The Substrata optimal çyglylyk ukyby
Water Öňdebaryjy suw saklamak ukyby
一 gowy sepmek we nasos öndürijiligi
Bond Baglamak güýji bilen sement gidrasiýasyny gowulandyrmak

Önümiň beýany

1) Daş görnüşi: HPMC nonion sellýuloza efir, ak çal-ak poroşok ýa-da granula, yssyz we tagamsyz, sowuk suwda ereýän, buzly sirkelik kislotasy, etanol, metanol we propilen glikol, çalşygyň derejesine baglylykda asetonda biraz ereýär, gyzgyn suwda, etilen glikolda we toluende diýen ýaly eräp bilmeýär.HPMC 10% metanol bilen 90% metilen hloridiň garyndysynda eräp, kolloid erginleri emele getirýär.
2) HPMC çözgüdi ýerüsti işjeňlige, ýokary aýdyňlyga we durnukly öndürijilige eýe.Belli bir temperaturada gyzdyrylanda, ergin bulutly bolýar ýa-da flokulent jel emele getirýär.Şeýle-de bolsa, çözgüt sowadylandan soň ýene aýdyň bolýar.HPMC-iň dürli görnüşleri, dürli jelasiýa temperaturasy bar.Çekimliligi ýelimliligi bilen üýtgeýär.Capyşyklygy näçe pes bolsa, şonça-da ýokary erginliligi bolýar.HPMC-iň dürli görnüşleri käbir häsiýetleri bilen tapawutlanýar we suwda erginleri pH täsir etmeýär.
3) Bölejikleriň ululyklary: 80 meshde 100% geçiş derejesi.
4) Görnüş dykyzlygy: 0,25-0,70 g / mL (köplenç 0,5 g / ml), aýratyn dykyzlygy 1,26-1.31mL.
5) Reňkleriň üýtgemegi: 190-200 ° C;Karbonizasiýa temperaturasy: 280-300 ° C.
6) faceerüsti dartyş: 42-56 dyn / sm (2% suwly ergin).
7) HPMC-de metoksi düzümi näçe ýokary bolsa, jelasiýanyň pes temperaturasy, suwda we ýerüsti işjeňlikde has ýokary ergin.
8) HPMC-iň käbir beýleki aýratynlyklary bar, meselem, galyňlaşýan häsiýet, pH durnuklylygy, suwuň saklanmagy, ajaýyp film emele getirýän emläk, gowy dargamak we ýelme ukyby.

Jikme-jik parametrler

Haryt Indeks
Metoksiliň mazmuny (%) 24.0-30.0
Gidroksi propiliň mazmuny (%) 7.0-12.0
Jelasiýanyň temperaturasy 54 ℃ —90 ℃
Çyglylyk Iň ýokary 5%
Kül Iň ýokary 5%
PH bahasy 6-8
Daş görnüşi Ak poroşok
Fitnes 80-100 mesh
Iscapyşmazlyk 100-den 200000-e çenli düzülip bilner
1
Mortar üçin HPMC (4)
Mortar üçin HPMC (5)
Mortar üçin HPMC (6)

  • Öňki:
  • Indiki: